Wij spreken
Snelle en wereldwijde verzending
Handelspartners sinds 2006
Unieke producten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Lankhaar Traffic & Trading is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het online verkopen van tweedehands producten, met name audio- en videoapparatuur, alsmede originele en fotokopieën handleidingen. Verkoop van deze producten vindt plaats op de webshop www.variousstorenl.nl.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: ‘Consument’) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: ‘Zakelijke Klant’) en gebruikmaakt van de Diensten van Lankhaar Traffic & Trading.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’,en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,verstaan: Lankhaar Traffic & Trading en/of Klant.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Lankhaar Traffic & Trading en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Lankhaar Traffic & Trading zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Lankhaar Traffic & Trading en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Lankhaar Traffic & Trading en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verkopen en leveren van tweedehands producten, alsmede alle andere door Lankhaar Traffic & Trading ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Lankhaar Traffic & Trading en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende tweedehands goederen, waaronder begrepen audio-/videoapparatuur en accessoires, computer(-onderdelen), auto-onderdelen, meetinstrumenten en speelgoed, alsmede originele en fotokopieën handleidingen die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Lankhaar Traffic & Trading zelf.

 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Lankhaar Traffic & Trading, te raadplegen www.variousstorenl.nl.


Artikel 2 Identiteit van Lankhaar Traffic & Trading 

 1. Lankhaar Traffic & Trading is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82630747 en draagt btw-identificatienummer NL862545493B01. Lankhaar Traffic & Trading is gevestigd aan Postbus 35 (4260 AA) te Wijk en Aalburg.

 2. Lankhaar Traffic & Trading is per e-mail te bereiken via webshop@variousstorenl.comof middels de Website www.variousstorenl.nl en telefonisch op +31859025007. 
   

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Lankhaar Traffic & Trading en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Lankhaar Traffic & Trading overeengekomen.

 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.
   

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. Klant kan contact opnemen met Lankhaar Traffic & Trading via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Producten.

 3. Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van een bestelling. De Klant ontvangt de bevestiging van de overeenkomst per mail.

 4. Als Lankhaar Traffic & Trading een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Lankhaar Traffic & Trading kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op het aanbod van Lankhaar Traffic & Trading dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Lankhaar Traffic & Trading deze schriftelijk bevestigt.

 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke aanbod vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Lankhaar Traffic & Trading .
   

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Lankhaar Traffic & Trading zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

 2. Lankhaar Traffic & Trading heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Bij het inschakelen van derden zal Lankhaar Traffic & Trading de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Lankhaar Traffic & Trading worden doorbelast aan Klant.

 4. De Overeenkomst kan alleen door Lankhaar Traffic & Trading worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Lankhaar Traffic & Trading bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lankhaar Traffic & Trading aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Lankhaar Traffic & Trading worden verstrekt.

 5. Klant draagt er zorg voor dat Lankhaar Traffic & Trading zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Lankhaar Traffic & Trading hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Lankhaar Traffic & Trading dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
   

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Lankhaar Traffic & Trading en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Lankhaar Traffic & Trading op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Lankhaar Traffic & Trading en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


 Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Lankhaar Traffic & Trading is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Lankhaar Traffic & Trading goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Lankhaar Traffic & Trading Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 2. Voorts is Lankhaar Traffic & Trading bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Lankhaar Traffic & Trading gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten 

 1. Consument heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

 2. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:

  1. Het Product heeft ontvangen;

  2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

  3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

  4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.

 3. Indien Consument binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal Lankhaar Traffic & Trading het gehele door Consument betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.

 4. Consument kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen in beginsel voor rekening van Consument. Indien het Product wordt geretourneerd omdat het niet aan de beschrijving op de website voldoet en/of er is een verkeerd product geleverd, dan komen de kosten voor rekening van Lankhaar Traffic & Trading.

 5. Lankhaar Traffic & Trading is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Consument een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Consument de bestelling wenst te retourneren, kan Consument het retourformulier invullen. Het staat Consument ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Lankhaar Traffic & Trading kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.

 6. Indien Consument op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Lankhaar Traffic & Trading om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Lankhaar Traffic & Trading onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

 7. Klant is gehouden om het Product in dezelfde staat te retourneren zoals zij het heeft ontvangen. Schade dat is ontstaan aan het Product door onzorgvuldigheid van de Klant, kan achteraf in rekening worden gebracht.


Artikel 9 Annulering voor Klanten

 1. Annulering van de Overeenkomst na een bestelling via de Website is niet mogelijk.


Artikel 10 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de Webshop zijn in euro’s. De bedragen van nieuwe artikelen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De bedragen van tweedehandsgoederen behelzen geen BTW.

 2. De bedragen in de Webshop zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Lankhaar Traffic & Trading zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden. Als een aankoop een maximum gewicht van 30 kg overschrijdt of de afmetingen overschrijden een maximum van 60 x 60 x 120 centimeter, worden de verzendkosten specifiek berekend. De Klant wordt de mogelijkheid geboden om hiervoor direct een aanvraag te doen. Zolang wordt uw product ook tijdelijk gereserveerd. Nadat de Klant van Lankhaar Traffic & Trading een specificatie heeft ontvangen heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelling te voltooien of kosteloos te annuleren.

 3. Lankhaar Traffic & Trading heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 4. Betaling geschiedt vooraf via iDeal, Creditcard, Klarna (achteraf betalen), Apple Pay, Paypal, Bancontact, Klarna Betaal Nu, vooraf overmaken, Sofort Banking, Klarna Betaal in 3 delen, Giropay, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net of EPS.

 5. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen door Klant te zijn voldaan.

 6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Lankhaar Traffic & Trading mede te delen.

 7. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 8. Indien Lankhaar Traffic & Trading besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Artikel 11 Levering 

 1. Op het moment dat de bestelling door Lankhaar Traffic & Trading is ontvangen, stuurt Lankhaar Traffic & Trading de Producten met inachtneming van de levertermijn binnen 3 (zegge: drie) dagen toe naar het adres dat Klant aan Lankhaar Traffic & Trading kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Lankhaar Traffic & Trading binnen Nederland is in beginsel 2 (zegge: twee) dagen.

 2. De levertermijn van Lankhaar Traffic & Trading naar het buitenland kan sterk variëren per bestemming. Voor leveringen binnen de Europese Unie geldt in beginsel een levertermijn van 14 (zegge: veertien) dagen, tenzij anders overeengekomen. Voor leveringen buiten de Europese Unie geldt in beginsel een levertermijn van 30 (zegge: dertig) dagen, tenzij anders overeengekomen.

 3. Lankhaar Traffic & Trading levert geen producten op zaterdag na 17.00 en op zondag. De Producten die op deze dagen worden besteld zullen de eerst volgende werkdag verstuurd worden.

 4. Indien Lankhaar Traffic & Trading de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Lankhaar Traffic & Trading is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.

 5. Indien Lankhaar Traffic & Trading het Product niet meer kan leveren, wordt de bestelling geannuleerd en ontvangt de Klant het betaalde bedrag terug.

 6. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door Lankhaar Traffic & Trading of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.

 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Wijk en Aalburg.

 8. Lankhaar Traffic & Trading bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Lankhaar Traffic & Trading kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.

 9. Klant kan de bestelde producten ook afhalen bij Lankhaar Traffic & Trading in Wijk en Aalburg.

 10. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

 11. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Lankhaar Traffic & Trading het recht om:

   1. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;

   2. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Lankhaar Traffic & Trading hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

   3. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;

   4. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of

   5. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.

 12. De rechten uit lid 11 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Lankhaar Traffic & Trading niet gevergd kan worden, dan wel indien Lankhaar Traffic & Trading tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.

 13. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 11 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Lankhaar Traffic & Trading gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

       1. Alle goederen geleverd door Lankhaar Traffic & Trading blijven in het eigendom van Lankhaar Traffic & Trading , voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.

       2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Lankhaar Traffic & Trading door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Lankhaar Traffic & Trading zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Lankhaar Traffic & Trading verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Lankhaar Traffic & Trading te vestigen.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.

 2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Lankhaar Traffic & Trading is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

 3. De levertermijn als genoemd in artikel 11.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Lankhaar Traffic & Trading nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Lankhaar Traffic & Trading enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

 4. Lankhaar Traffic & Trading is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.

 5. Lankhaar Traffic & Trading is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport.

 6. Lankhaar Traffic & Trading is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

 7. Lankhaar Traffic & Trading is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 8. Lankhaar Traffic & Trading is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.

 9. Klant vrijwaart Lankhaar Traffic & Trading voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

 10. Indien Lankhaar Traffic & Trading aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Lankhaar Traffic & Trading met betrekking tot haar Diensten.

 11. De aansprakelijkheid van Lankhaar Traffic & Trading is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Lankhaar Traffic & Trading niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lankhaar Traffic & Trading.

 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 
   

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Lankhaar Traffic & Trading , waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, het vastlopen van een pakket bij de douane, ziekte van personeel van Lankhaar Traffic & Trading zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Lankhaar Traffic & Trading, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Lankhaar Traffic & Trading overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Lankhaar Traffic & Trading heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 15 Garantie

 1. Lankhaar Traffic & Trading staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Lankhaar Traffic & Trading biedt een garantie voor de door haar geleverde nieuwe Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Lankhaar Traffic & Trading een (gedeeltelijke) terugbetaling doet van het aankoopbedrag. Gebreken dienen schriftelijk bij Lankhaar Traffic & Trading  te worden gemeld.

 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

 4. De periode van garantie is 1 (zegge: één) jaar vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

 5. Lankhaar Traffic & Trading en de tweedehandsgoederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van garantie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.
   

Artikel 16 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Lankhaar Traffic & Trading te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Lankhaar Traffic & Trading overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.


Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Lankhaar Traffic & Trading kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 
   

Artikel 18 Intellectuele eigendom

 1. Lankhaar Traffic & Trading behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. In het bijzonder behoudt Lankhaar Traffic & Trading zich de rechten en bevoegdheden voor de door hem beschikbaar gestelde advertentiefoto’s en teksten op de Website. Het is een ander niet toegestaan deze foto’s en teksten te gebruiken voor eigen gebruik en/of te publiceren.

 3. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Lankhaar Traffic & Trading van gegevens. Klant zal Lankhaar Traffic & Trading vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 19 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan webshop@variousstorenl.com of telefonisch te melden via +31859025007. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Lankhaar Traffic & Trading in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel 20 Wijzigingsbeding

 1. Lankhaar Traffic & Trading behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Lankhaar Traffic & Trading zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.

 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.

 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Lankhaar Traffic & Trading Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.


Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Lankhaar Traffic & Trading en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Lankhaar Traffic & Trading en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.

 3. Alle geschillen die tussen Lankhaar Traffic & Trading en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.